Regulamin Serwisu Homly

 1. Serwis i jego Administrator

  1. Informujemy, iż właścicielem i administratorem serwisu, dostępnego pod adresem https://www.homly.to [dalej: Serwis] jest: Homly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000859326, REGON: 386771971, NIP: 8522665582, kapitał zakładowy: 89300 PLN, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@homly.to, [dalej: my lub Homly].

  2. Serwis umożliwia i) uzyskanie prognozowanej, przybliżonej, wartości rynkowej lokalu lub domu mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [dalej:Nieruchomość] na podstawie danych podanych przez użytkownika Serwisu [dalej: Użytkownik] lub przesłanych przez niego materiałów [dalej: Prognoza], a także ii) złożenie przez Użytkownika (działającego w imieniu własnym lub właściciela Nieruchomości) propozycji zbycia Nieruchomości na rzecz podmiotu skupującego nieruchomości z rynku wtórnego [dalej odpowiednio: Nabywca alboNabywcy], jak również iii) zapoznanie się z opisami nieruchomości, których zbyciem zainteresowani Nabywcy iv) przekazywanie danych Użytkowników będących właścicielami Nieruchomości podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa lub doradztwa w obrocie nieruchomościami, potencjalnie zainteresowanym współpracą przy zbyciu Nieruchomości [dalej: Przeznaczenie Serwisu].

  3. Przedmiotowy Serwis, jak również jego zawartość i udostępnione w nim informacje i materiały (w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) są chronione przez obowiązujące prawo i konwencje międzynarodowe dotyczące własności przemysłowej i prawa autorskiego. Jakakolwiek forma powielania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, zmiany, udostępniania lub publikowania: Serwisu, jego części lub zawartości, w tym udostępnianych w nim treści, informacji, materiałów, jest zabroniona, bez wyraźnej i jednoznacznej zgody Homly.

  4. Homly nie jest agentem ani przedstawicielem (w szczególności pełnomocnikiem) Nabywców.

  5. Nabywcy nie są agentami ani przedstawicielami (w szczególności pełnomocnikami) Homly.

  6. Homly ani Nabywca nie są pośrednikami w obrocie nieruchomościami ani nie świadczą usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [dalej:UoGN].

 2. Korzystanie z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu wymaga podania w Państwa przeglądarce internetowej adresu, pod którym działa Serwis oraz spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych przez używany przez Państwa sprzęt: dostęp do internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Firefox, Safari, Edge), włączona obsługa plików Cookies, aktywny adres e-mail – w przypadku korzystania z niektórych usług oferowanych w ramach lub za pośrednictwem serwisu, w szczególności zamawianie Prognozy.

  2. Uzyskanie Prognozy jak również złożenie propozycji zbycia Nieruchomości na rzecz Nabywcy wymaga dodatkowo wskazania: i) adresu e-mail oraz ii) kontaktowego numeru telefonicznego, które będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem oraz podania następujących danych dotyczących Nieruchomości: położenie, powierzchnia, liczba pokoi, stan techniczny, rodzaj tytułu przysługującego do Nieruchomości.

  3. Podczas korzystania z Serwisu jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin], mających zastosowanie przepisów prawa, a także do używania Serwisu zgodnie z Przeznaczeniem Serwisu.

  4. Użytkownik Serwisu nie może dostarczać jakichkolwiek treści bezprawnych ani też w żaden sposób zakłócać działania Serwisu. W szczególności zabronione jest przesyłanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą naruszyć działanie urządzenia drugiej osoby lub uszkodzić bądź zniszczyć rzecz stanowiącą własność drugiej osoby.

  5. Wprowadzając lub przekazując jakiekolwiek dane lub materiały Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do wykonania tych czynności a ich użycie zgodnie z Przeznaczeniem Serwisu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności z chwilą przekazania materiałów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dalej:Utwory Użytkownika] Użytkownik udziela Homly nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani też co do ilości użyć, licencji na czas nieokreślony, z prawem do udzielania licencji dalej (sublicencji) na korzystanie z przekazanych Utworów Użytkownika, w całości albo we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu Użytkownika - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór Użytkownika utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet (w szczególności za pośrednictwem Serwisu) a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

   Równocześnie Użytkownik zezwala Homly na tworzenie korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi w stosunku to Utworów Użytkownika.

  6. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu oraz dostępnych w nim usług powinny być kierowane na adres kontakt@homly.to. Poprawnie złożone reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia skutecznego złożenia reklamacji Homly.

 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

  1. Prognoza opracowywana jest nieodpłatnie na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez Użytkownika oraz danych referencyjnych, do których ma dostęp Homly, z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów oraz wiedzy eksperckiej personelu Homly i nie stanowi szacowania wartości nieruchomości lub wyceny nieruchomości w rozumieniu przepisów UoGN, w szczególności zaś nie jest ona efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego.

  2. Prognoza opracowywana jest dla konkretnej Nieruchomości. Prognoza nie jest sporządzana w oparciu o metodologię i techniki uregulowane w UoGN lub wynikające z innych przepisów prawa. W szczególności w toku przygotowywania Prognozy nie jest potwierdzana prawdziwość danych podanych przez Użytkownika jak również nie jest sprawdzany/weryfikowany stan faktyczny lub prawny Nieruchomości.

  3. Homly nie gwarantuje, iż Prognoza stanowi optymalną cenę możliwą do uzyskania na rynku za zbycie Nieruchomość, w szczególności zaś, że wartość wskazana w Prognozie będzie akceptowalna dla każdego kupca lub sprzedającego. Zastosowanie ceny wynikającej z Prognozy nie gwarantuje znalezienia kupca lub zbycia Nieruchomości, dla której przygotowano Prognozę.

  4. Zaakceptowana przez Użytkownika Prognoza stanowi podstawę propozycji zbycia Nieruchomości, którą Użytkownik może (w imieniu własnym lub właściciela Nieruchomości) złożyć na rzecz Nabywcy/Nabywców, korzystając z funkcjonalności Serwisu.

  5. Składając propozycję zbycia Nieruchomości Użytkownik: i) potwierdza, że działa w swoim imieniu lub też w imieniu właściciela Nieruchomości ii) potwierdza odpowiednio swoje albo właściciela Nieruchomości prawo do swobodnego rozporządzania Nieruchomością, bez konieczności uzyskania zgody osób trzecich iii) w przypadku działania w imieniu właściciela Nieruchomości podaje jego dane oraz potwierdza swoje prawo przekazania danych właściciela Nieruchomości Homly oraz Nabywcy/Nabywcom.

  6. Propozycja oceniana jest przez Nabywcę w terminie jednego dnia roboczego. W przypadku zainteresowania transakcją Nabywca kontaktuje się z Użytkownikiem, korzystając w tym celu z podanych przez Użytkownika danych kontaktowych i ustala termin wizji lokalnej podczas której przedstawiciel Nabywcy oraz Użytkownik odwiedzą Nieruchomość.

  7. Nabywca może zażądać dodatkowych danych lub materiałów dotyczących Nieruchomości, wedle swojego swobodnego uznania.

  8. Na podstawie wizji lokalnej oraz ewentualnie zażądanych przez Nabywcę dodatkowych danych lub materiałów, Nabywca dokonuje ostatecznej oceny Nieruchomości i przedstawia właścicielowi Nieruchomości warunki, na których gotów jest zakupić Nieruchomość albo informuje, że nie jest zainteresowany jej zakupem.

  9. Transakcja zakupu Nieruchomości jak również jej zasady (w tym postanowienia umowy zakupu Nieruchomości) negocjowane są pomiędzy Użytkownikiem a Nabywcą poza Serwisem i nie stanowią elementu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a w konsekwencji nie są regulowane niniejszym Regulaminem.

  10. Propozycje składane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią i nie powinny być interpretowane jak oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani też przyrzeczenia publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  11. Homly ani Nabywca nie gwarantują, że propozycja nabycia Nieruchomości, o której mowa w punkcie 3.8. zostanie przyjęta ani też, że transakcja nabycia Nieruchomości przez Nabywcę zostanie zawarta. Nabywca zastrzega sobie swobodę podjęcia decyzji co do zakupu oraz warunków na jakich proponuje przystąpić do transakcji.

  12. Usługa prezentacji treści Serwisu, w tym ewentualnych nieruchomości Nabywcy, które przeznaczone są przez Nabywcę do zbycia, świadczona pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych i dostępności Serwisu, od chwili załadowania stosownej strony internetowej Serwisu do momentu opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Wspomniana usługa świadczona jest nieodpłatnie. Koszty połączenia z Internetem pokrywane są przez Użytkownika we własnym zakresie na podstawie stawek stosowanych przez operatora świadczącego stosowne usługi Użytkownikowi.

  13. Usługa Prognozy świadczona jest od chwili i pod warunkiem podania wszystkich danych (w tym adresu e-mail) wskazanych w instrukcjach wyświetlanych w Serwisie do momentu otrzymania Prognozy przez Użytkownika.

  14. Za zgodą Użytkownika będącego właścicielem Nieruchomości jego dane mogą być przekazane współpracującym z Homly podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa lub doradztwa w obrocie nieruchomościami [dalej: Pośrednicy i Doradcy]. Usługi świadczone przez Pośredników i Doradców jak również ułożenie zasad współpracy z Pośrednikami i Doradcami nie stanowi elementu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a w konsekwencji nie jest regulowane niniejszym Regulaminem. Wspomniane podmioty nie są kontrolowane przez Homly stąd Homly nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Pośredników i Doradców oraz oświadcza, że: i) Homly nie jest agentem ani przedstawicielem (w szczególności pełnomocnikiem) Pośredników i Doradców; ii) Pośrednicy i Doradcy nie są agentami ani przedstawicielami (w szczególności pełnomocnikami) Homly.

  15. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług dostępnych w Serwisie w 14 dni bez podania przyczyn, w formie jednoznacznego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem kontakt@homly.to.

 4. Poufność i dane osobowe

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. W tym celu wydaliśmy wymagane regulacje i polityki jak również przeprowadziliśmy niezbędne szkolenia dla członków naszego personelu.

  2. Nasza Polityka Prywatności dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: /polityka-prywatnosci.

 5. Cookies i cel ich stosowania

  1. Aby lepiej realizować usługi dostępne w Serwisie będziemy przekazywać do Państwa przeglądarki internetowej specjalne pliki, który będzie przechowywany w używanym przez Państwa urządzeniu i odczytywany przez serwer na którym działa nasz Serwis [dalej: Cookies].

  2. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika Serwisu. Niektóre informacje zawarte w Cookies, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, co powoduje, że mogą być one zakwalifikowane jako pliki zawierające dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO].

  3. Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

   1. zbierania danych statystycznych dotyczących Serwisu, użytkowników Serwisu i ich preferencji;

   2. monitorowania ruchu w Serwisie;

   3. rozróżniania użytkowników Serwisu;

   4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu;

   5. bieżącego udoskonalania jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dopasowywania ich do preferencji użytkowników.

 6. Rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

  1. Występują dwa rodzaje Cookies:

   1. sesyjne, które pozostają w urządzeniu, aż do opuszczenia Serwisu, wyłączenia używanej przeglądarki internetowej lub urządzenia (zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi najpierw), oraz

   2. stałe, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia przez użytkownika (zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi najpierw).

  2. Szczegółowy wykaz Cookies wykorzystywanych w Serwisie obejmuje:

   1. nazwa: _utmb oraz _utmc, typ: stały, wygasa po upływie: 30 minut, cel zastosowania: następujące Cookies współpracują ze sobą, aby obliczyć, jak długo trwa wizyta w Serwisie: _utmb oznacza czas w momencie, kiedy użytkownik wchodzi do Serwisu, _utmc oznacza czas w momencie, kiedy użytkownik opuszcza Serwis, _utmb wygasa z końcem sesji, _utmc czeka 30 minut, a następnie wygasa (_utmc czeka 30 minut na kolejne wyświetlenie strony, a w przeciwnym razie wygasa);

   2. nazwa: _utmz, typ: stały, wygasa po upływie: 6 miesięcy, cel zastosowania: wskazuje miejsce w sieci z którego użytkownik przeniósł się do Serwisu, z jakiej wyszukiwarki korzystał oraz jakich odnośników (linków) użył, jakim kluczowymi wyrażeniami się posłużył, w jakiej części świata przebywał korzystając z Serwisu;

   3. nazwa: _utmv, typ: stały, wygasa po upływie: 2 lat po ostatniej wizycie, cel zastosowania: przechowuje zmienne niestandardowe użytkownika i pozwala nam korzystanie z segmentacji w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników;

   4. nazwa: _ga, typ: stały, wygasa po upływie: 2 lat po ostatniej wizycie, cel zastosowania: rozróżnienie użytkowników Serwisu.

 7. Cookies osób trzecich

  1. Poza naszymi Cookies na Państwa urządzenie mogą być przesyłane Cookies osób trzecich, z którymi współpracujmy w ramach prowadzenia Serwisu [dalej: Partnerzy].

  2. Lista Partnerów obejmuje:

   1. Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

   2. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

   3. Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

   4. Quora: https://www.quora.com/about/cookies

   5. Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

  3. Cookies Partnerów podlegają odrębnym politykom, które są wydawane przez właściwych Partnerów.

  4. Homly nie odpowiada za działanie plików Cookies osób trzecich (w tym Partnerów).

 8. Ustawiania dotyczące Cookies

  1. Zgodami na wykorzystywanie Cookies możecie Państwo zarządzać z poziomu ustawień prywatności Serwisu lub ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

  2. Instrukcję wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach internetowych ich wydawców. Poniżej wskazujemy odesłania do witryn wydawców najpopularniejszych przeglądarek:

   1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

   2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

   3. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

   4. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

   5. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies.

  3. Wyłączenie stosowania Cookies, może zakłócać działanie niektórych funkcji Serwisu i zmniejszać łatwość jego obsługi.

  4. Rezygnacja z Cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. W związku z powyższym stosowne działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 9. Odpowiedzialność

  1. Homly odpowiada jedynie za swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania osób podejmujących je w jej imieniu i w zakresie udzielonego im umocowania. W szczególności Homly nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. działania i zaniechania osób trzecich, w tym podmiotów dostarczających Użytkownikowi Internet;

   2. działanie i jakość sprzętu Użytkowników, w tym spełnienie przez sprzęt minimalnych wymagań technicznych;

   3. skutki wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można było zapobiec w szczególności takich jak: powódź, pożar o dużych rozmiarach niezawiniony przez stronę zobowiązaną, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, epidemia, zamieszki, strajk generalny, działania zbrojne, atak terrorystyczny, wydanie nowych regulacji prawnych mających zastosowanie do działania Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, blokada komunikacyjna, embargo handlowe;

   4. niezachowanie przez Użytkownika w poufności danych pozwalających na jego identyfikację.

  2. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Ponieważ nie kontrolujemy ani nie mamy dostępu do sposobu, w jaki te strony mogą używać plików cookies lub innych technologii monitorowania, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, aby po przejściu na wspomniane strony, zapoznać się z regulacjami wydanymi przez ich właścicieli/administratorów/operatorów.

  3. Kontakty pomiędzy Państwem a nami mogą przebiegać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Homly niniejszym informuje i wyjaśnia, że z samej swojej natury komunikacja elektroniczna nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa przesyłanych danych co do ich integralności, kompletności jak i poufności ani też nie zapewnia niezawodności działania. Wysyłając do nas wiadomość elektroniczną, godzicie się Państwo na wykorzystanie tego kanału komunikacji. Homly nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z poczty elektronicznej, jak również przerwami w dostępie do usługi poczty elektronicznej lub nieprawidłowościami w działaniu poczty elektronicznej, chyba że ponosi winę za ich wyrządzenie.

  4. Serwis udostępniany jest w takim stanie w jakim się w danym momencie znajduje a jego prawidłowe funkcjonowanie może wymagać przerw w działaniu Serwisu lub dostępności do poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, koniecznych do dokonania prac serwisowych, utrzymaniowych lub konserwacyjnych albo z przyczyn niezależnych od Homly.

  5. Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od nas, Homly nie gwarantuje, że przeglądanie Serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. W szczególności Homly nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, które powstały z przyczyn niezależnych od Homly.

  6. Homly dokłada należytych starań, aby zabezpieczyć Serwis przed szkodliwym działaniem osób trzecich ale nie może zagwarantować, iż Serwis będzie wolny od wirusów lub innych elementów wprowadzonych do Serwisu przez osoby trzecie za których działania Homly nie odpowiada.

 10. Inne postanowienia

  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w świetle mającego zastosowanie prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  2. Homly zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

  3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom Prawa Rzeczypospolitej Polskiej a wszelkie spory powstałe na gruncie jego stosowania podlegają właściwości Sądów Rzeczypospolitej Polskiej o ile mające zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

Wycena mieszkania lub nieruchomości - o czym warto pamiętać?

Wycena nieruchomości to proces oszacowania wartości danej nieruchomości, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak lokalizacja, stan techniczny czy powierzchnia. Wycena jest istotna ze względu na ustalenie wartości majątku dla celów kredytów hipotecznych, ubezpieczeń, podziału majątku czy sprzedaży nieruchomości. Jeśli proces wyceny, sprzedaży lub zakupu nieruchomości wydaje się zbyt skomplikowany, warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak rzeczoznawcy majątkowi, agenci nieruchomości czy doradcy finansowi. Pomogą oni nie tylko przeprowadzić wycenę, ale także doradzić w kwestiach prawnych, technicznych i finansowych. Dzięki temu możemy uniknąć błędów, które mogą prowadzić do strat finansowych czy komplikacji prawnych w przyszłości.

Serwis używa plików Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje Cookies w celu rozróżnienia użytkowników Serwisu. Pomaga to zoptymalizować działanie Serwisu, a także umożliwia prawidłowe funkcjonowanie niektórych części Serwisu. Informacje na temat korzystania z naszego Serwisu mogą być udostępniane naszym Partnerom, z których usług korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Informacje te mogą być łączone z innymi informacjami, które przekazaliście Państwo naszym Partnerom lub które zgromadzili oni w związku z korzystaniem z ich usług. Możecie Państwo wybrać typy plików cookie, na których wykorzystywanie wyrażacie zgodę. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.