Polityka prywatności

HOMLY SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
 1. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homly Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000859326, REGON: 386771971, NIP: 8522665582, kapitał zakładowy: 89300 PLN, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@homly.to, [dalej: Administrator]. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych działającego pod powyższym adresem Administratora i dostępnego pod następującymi danymi kontaktowymi iod@homly.to.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się:

  1. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną, polegającej na informowaniu o Administratorze i jego działalności, prowadzeniu komunikacji dotyczącej usług świadczonych przez Administratora i ich jakości, w szczególności z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej i kontaktowego numeru telefonicznego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];

  2. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego jest Pani/Pan: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w szczególności zaś: informowania o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  5. w celu: prowadzenia pomiarów statystycznych dot.: serwisu o nazwie Homly pod adresem homly.to [dalej: Serwis], użytkowników Serwisu i ich preferencji; monitorowania ruchu w Serwisie; rozróżnienia użytkowników Serwisu (bez ich identyfikowania); zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług (m.in. wykrywania przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu); bieżącego udoskonalania jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dopasowywania ich do preferencji użytkowników, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  6. w celu: udostępnienia Pani/Pana danych kontaktowych oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu, nabywcom potencjalnie zainteresowanym nabyciem wspomnianej nieruchomości, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  7. w celu: udostępnienia Pani/Pana danych kontaktowych oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu oraz związanych z takim zbyciem umów pośrednictwa lub doradztwa, podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub doradztwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  8. po wygaśnięciu innych podstaw, w celu: ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. Prawnie uzasadniony interes

  Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora lub osób trzecich jest:

  1. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit c powyżej - możliwość komunikacji z podmiotem zainteresowanym zawarciem umowy z Administratorem i realizowanie zawartej z nim umowy;

  2. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. d powyżej - działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

  3. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. e powyżej - utrzymywanie i rozwijanie Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu, udoskonalanie jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowanie ich do preferencji użytkowników Serwisu;

  4. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. h powyżej- ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku przekazania danych, b) podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: i) mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu do usługi i utrzymywaniem poczty elektronicznej Administratora (Google G Suite: https://gsuite.google.com) lub z prowadzeniem Serwisu ii) mogą być udostępniane podmiotom potencjalnie zainteresowanym nabyciem nieruchomości, której właścicielem jest Pani/Pan lub w imieniu w imieniu właściciela której Pani/Pan działa, w zakresie niezbędnym do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji (dane kontaktowe) oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu; iii) mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub doradztwa w obrocie nieruchomościami w zakresie niezbędnym do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji (dane kontaktowe) oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu oraz związanych z takim zbyciem umów pośrednictwa lub doradztwa c) jak również Pani/Panu.

 5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

  Administrator nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Pani/ Pana dane osobowe przechowywane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane przez okres współpracy odpowiednio: z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Uprawnienia

  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  3. żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne: i) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Pani/Pana prawo, o którym mowa w niniejszej literze c, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany,

  7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  8. w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Pani/Pana zgody – Jest Pani/Pan uprawniona (-y) do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni lub nawet uniemożliwi, odpowiednio: kontakt z Panią/Panem, zawarcie lub wykonanie umowy lub świadczenie usług w ramach Serwisu lub udostępnienie ich stosownym podmiotom.

  Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, uzyskane zostały przez Administratora od użytkownika Serwisu, który twierdził, iż działa w Pani/Pana imieniu lub z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych lub niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany

  Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. wpływa.

 10. Zmiany polityki

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji

Pozostańmy w kontakcie!

Chcesz otrzymywać newsletter od nas, zawierający m.in. raporty cenowe o rynku, artykuły branżowe oraz poradniki o sprzedaży mieszkania? – zostaw swój adres e-mail. Nie spamujemy oraz nikomu nie przekażemy Twojego adresu.

Serwis używa plików Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje Cookies w celu rozróżnienia użytkowników Serwisu. Pomaga to zoptymalizować działanie Serwisu, a także umożliwia prawidłowe funkcjonowanie niektórych części Serwisu. Informacje na temat korzystania z naszego Serwisu mogą być udostępniane naszym Partnerom, z których usług korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Informacje te mogą być łączone z innymi informacjami, które przekazaliście Państwo naszym Partnerom lub które zgromadzili oni w związku z korzystaniem z ich usług. Możecie Państwo wybrać typy plików cookie, na których wykorzystywanie wyrażacie zgodę. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.