Polityka prywatności

HOMLY SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 1. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000859326, REGON: 386771971, NIP: 8522665582, kapitał zakładowy: 89300 PLN, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@homly.to, [dalej: Administrator]. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych działającego pod powyższym adresem Administratora i dostępnego pod następującymi danymi kontaktowymi iod@homly.to.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się:

  1. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną, polegającej na informowaniu o Administratorze i jego działalności, prowadzeniu komunikacji dotyczącej usług świadczonych przez Administratora i ich jakości, w szczególności z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej i kontaktowego numeru telefonicznego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];

  2. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego jest Pani/Pan: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w szczególności zaś: informowania o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  5. w celu: prowadzenia pomiarów statystycznych dot.: serwisu o nazwie Homly pod adresem homly.to [dalej: Serwis], użytkowników Serwisu i ich preferencji; monitorowania ruchu w Serwisie; rozróżnienia użytkowników Serwisu (bez ich identyfikowania); zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług (m.in. wykrywania przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu); bieżącego udoskonalania jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dopasowywania ich do preferencji użytkowników, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  6. w celu: udostępnienia Pani/Pana danych kontaktowych oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu, nabywcom potencjalnie zainteresowanym nabyciem wspomnianej nieruchomości, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  7. w celu: udostępnienia Pani/Pana danych kontaktowych oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu oraz związanych z takim zbyciem umów pośrednictwa lub doradztwa, podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub doradztwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  8. po wygaśnięciu innych podstaw, w celu: ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. Prawnie uzasadniony interes

  Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora lub osób trzecich jest:

  1. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit c powyżej - możliwość komunikacji z podmiotem zainteresowanym zawarciem umowy z Administratorem i realizowanie zawartej z nim umowy;

  2. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. d powyżej - działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

  3. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. e powyżej - utrzymywanie i rozwijanie Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu, udoskonalanie jakości usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowanie ich do preferencji użytkowników Serwisu;

  4. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. h powyżej- ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku przekazania danych, b) podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: i) mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu do usługi i utrzymywaniem poczty elektronicznej Administratora (Google G Suite: https://gsuite.google.com) lub z prowadzeniem Serwisu ii) mogą być udostępniane podmiotom potencjalnie zainteresowanym nabyciem nieruchomości, której właścicielem jest Pani/Pan lub w imieniu w imieniu właściciela której Pani/Pan działa, w zakresie niezbędnym do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji (dane kontaktowe) oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu; iii) mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub doradztwa w obrocie nieruchomościami w zakresie niezbędnym do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji (dane kontaktowe) oraz innych danych niezbędnych do negocjowania, sporządzenia i ewentualnego zawarcia umowy w przedmiocie zbycia nieruchomości zgłoszonej do zbycia za pośrednictwem Serwisu oraz związanych z takim zbyciem umów pośrednictwa lub doradztwa c) jak również Pani/Panu.

 5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

  Administrator nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Pani/ Pana dane osobowe przechowywane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane przez okres współpracy odpowiednio: z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Uprawnienia

  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  3. żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne: i) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Pani/Pana prawo, o którym mowa w niniejszej literze c, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany,

  7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  8. w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Pani/Pana zgody – Jest Pani/Pan uprawniona (-y) do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni lub nawet uniemożliwi, odpowiednio: kontakt z Panią/Panem, zawarcie lub wykonanie umowy lub świadczenie usług w ramach Serwisu lub udostępnienie ich stosownym podmiotom.

  Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, uzyskane zostały przez Administratora od użytkownika Serwisu, który twierdził, iż działa w Pani/Pana imieniu lub z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych lub niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany

  Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. wpływa.

 10. Zmiany polityki

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji

Wycena mieszkania lub nieruchomości - o czym warto pamiętać?

Wycena nieruchomości to proces oszacowania wartości danej nieruchomości, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak lokalizacja, stan techniczny czy powierzchnia. Wycena jest istotna ze względu na ustalenie wartości majątku dla celów kredytów hipotecznych, ubezpieczeń, podziału majątku czy sprzedaży nieruchomości. Jeśli proces wyceny, sprzedaży lub zakupu nieruchomości wydaje się zbyt skomplikowany, warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak rzeczoznawcy majątkowi, agenci nieruchomości czy doradcy finansowi. Pomogą oni nie tylko przeprowadzić wycenę, ale także doradzić w kwestiach prawnych, technicznych i finansowych. Dzięki temu możemy uniknąć błędów, które mogą prowadzić do strat finansowych czy komplikacji prawnych w przyszłości.

Serwis używa plików Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje Cookies w celu rozróżnienia użytkowników Serwisu. Pomaga to zoptymalizować działanie Serwisu, a także umożliwia prawidłowe funkcjonowanie niektórych części Serwisu. Informacje na temat korzystania z naszego Serwisu mogą być udostępniane naszym Partnerom, z których usług korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Informacje te mogą być łączone z innymi informacjami, które przekazaliście Państwo naszym Partnerom lub które zgromadzili oni w związku z korzystaniem z ich usług. Możecie Państwo wybrać typy plików cookie, na których wykorzystywanie wyrażacie zgodę. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.